PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

Ĩetrtek, 30. november 2006

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
Predavanje ˇige Cerkvenika

[b]ˇiga Cerkvenik: O ?EM GOVORIMO, KO GOVORIMO O GREHU?[eb]

Greh, kot je pojmovan v Zahodni, kršÄ¨anski tradiciji, nosi nekoliko ambivalentni znaĨaj. Po eni strani je definiran kot neposredna kršitev božje zapovedi, kot eksplicitno dejanje, ki Ĩloveka oziroma posameznika obrne proĨ od Boga; po drugi strani ga Kristusova »revolucija« prestavi na dosti bolj subtilno raven, na podroĨje Ĩlovekove duševnosti in njegovega notranjega odnosa do sebe ter do drugih ljudi. Poleg tega v Novi zavezi najdemo tudi opredelitev greha kot temeljne znaĨilnosti bivanja Ĩloveka kot vrste; grešnost je tu stanje, v katerega Ĩlovek pade že ob svojem rojstvu, na katerega je tako rekoĨ obsojen. OĨitno je, da imamo tu opravka s tremi nasprotujoĨimi si opredelitvami narave greha. V prvem primeru je greh preprosto dejanje, usmerjeno proti zunanji avtoriteti; vprašanje resniĨne narave greha je tu zastavljeno zgolj implicitno, v obliki povoda, odgovori nanj pa daleĨ od tega, da bi bili poenoteni. Kristusovo pojmovanje greh obravnava kot Ĩustvo oziroma osebnostno lastnost, ki naj po svoji naravi ne bi bila vredna Ĩloveka, ki celo naj ne bi bila Ĩloveška. Na tretji strani pa imamo v Novi zavezi še pojmovanje, ki, ravno nasprotno, greh postavi v samo središÄ¨e Ĩlovekove eksistence: Ĩlovek je po naravi grešen, zato je njegova naloga, da se tako rekoĨ dvigne nad samega sebe, da poskuša preseĨi svojo lastno zgodovinsko naddoloĨenost

Kako lahko torej razumemo to nesoglasje pojmov? Gre za logiĨno nasprotje in miselno nekonsistentnost, ali pa zgolj za tri poskuse, ki o eni in isti stvari govorijo z razliĨnih zornih kotov in se zato njihova terminologija ne ujema? Kakšna je potemtakem narava greha in kakšno je njeno mesto pri konstituciji Ĩloveka? O Ĩem sploh govorimo, ko govorimo o grehu?ˇiga Cerkvenik je podiplomski študent politologije.Strastno se predaja branju psihoanalize, politiĨne filozofije in leposlovja.« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2021
Oživljamo Trg brez zgodovinskega spomina. Vabljeni v pop-up `prizorišÄ¨e` ODPRTO/OPEN, ki ga bomo vsakiĨ napolnili z novo vsebino in kjer se bomo sreĨevali stari-novi obrazi. Vsebinsko je t...
[ preberi veĨ... ]
layout:vax - 2008 - code:primz