PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 20. marec 2008

18:00 - Delavsko-punkerska univerza
Predavanje Petra Seklo?a

Peter Sekloča: TOTALNOST OBLIKOVANJA JAVNEGA MNENJA V SODOBNOSTI

Totalitarizem je v praksi izveden poskus konstrukcije celote sveta, realnosti, v kateri živimo. Vsi politični in ekonomski sistemi v zgodovini poskušajo model celote predstaviti v njim prijaznih dimenzijah, tako da vladavino idej, dominacij ali užitkov poskušajo predstaviti kot kar najbolj skladne s trenutno vladajočim redom, ki s tem pridobiva legitimnost, »naravnost« in smiselnost. Javnost je v tem procesu konstrukcije realnosti domena družbe, v kateri poteka razprava o veljavnosti pogledov na probleme, ki se pojavijo ob človekovem delovanju v družbi, zopet v parametrih, ki jih določa vladajoča moč. V tem smislu javnost in procese oblikovanja javnega mnenja najdemo povsod, tako v »totalitarnih« kot totalno demokratičnih režimih, vprašanje je samo, v kakšen model konstrukcije realnosti je javno »menjenje« vpeto.

Konstrukcije realnosti se v praksi sodobnega demokratičnega zahodnega sveta poslužujejo modela kroženja (trga), s čimer tudi javnost kot publika in kot javna sfera deluje v njegovi praktični totalnosti družbenih odnosov produkcije. V ta namen bo predavanje osvetlilo možnosti za odprto javno razpravo skozi organizacijo medijev v sodobnosti, racionalnost posameznikov ter njihov vpliv v javnosti skozi statusno in razredno strukturo družbe, suverenost in avtonomnost javnosti pa skozi nematerialno delo, ki dandanes sega v vse sfere življenja. Rezultati analize pokažejo, da se pogoji pridobivanja in utemeljevanja vpliva v javnosti vežejo na posedovanje socialno-ekonomskih virov, kar vodi do hierarhizacije sistema vpliva, v katerega sodijo tudi mediji. ?lane javnosti vzvodi pridobivanja vpliva postavljajo v neenake pogoje delovanja, obenem pa so njihove interpretacijske sposobnosti odvisne od ponudbe medijskih vsebin in posameznikovih življenjskih izkušenj, torej pozicij v družbeni strukturi. Izvora neenakih statusnih in razrednih pozicij – s tem pa neegalitarnosti v zmožnostih prepričevanja – pa javni akterji ne problematizirajo, saj so v času hegemonije nematerialnega dela obenem potrošniki in proizvajalci ideoloških oblik, ki poskrbijo za »objektivno« in s tem totalno sliko sveta, temelječo na modelu kroženja (trga). Slednji vse akterje postavlja v enak, nevtralen položaj, v katerem so družbene neenakosti izbrisane iz kolektivnega spomina. Možnost za izstop iz začaranega kroga strateško naravnanih – in s tem totalnih in veljavnih – reprezentacij javnosti se ponuja v alternativnih javnih sferah in zasidranju suverenosti publike v skupne pogoje kolektivnega nematerialnega dela.

Peter Sekloča je kot raziskovalec zaposlen na Znanstveno raziskovalnem središču v Kopru. V okviru Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije se posveča raziskavam o komuniciranju v znanosti, problematiki manjšinskih medijev ter politični ekonomiji. Ukvarja se s problemi javnega komuniciranja, poskuša pa odpreti tudi vidike, ki bi procese javnega komuniciranja osvetlili skozi politično ekonomijo medijev.« nazaj


MESSAGE TO OUR VISITORS
We don't care who you are, or what ethnic, religious or other identity status you represent, we are all red on the inside. However, if you come to Gromka and show no respect to the people (fellow visi...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz