PREDSTAVITEVPROGRAMNOVICELOST&FOUNDKONTAKTARHIVGALERIJA

četrtek, 9. december 2004

15:00 - Delavsko-punkerska univerza
simpozij KANT IN POLITI?NO

Na simpoziju, katerega zastavek je odgovoriti na vprašanji "Ali je Kant tisti, ki danes, po koncu metafizike, nakazuje primerno pot za politično filozofijo?" in "Kaj je razsvetljenstvo?", bodo sodelovali [b]Zdravko Kobe, Eva D. Bahovec, Lev Kreft, Gorazd Korošec, Hrvoje Juri?, Lino Veljak, Tanja Lesničar Pučko, Polona Mesec, Nataša Skušek, Lidija Radulovi? in Jelka Kernev Štrajn[eb].

Simpozij o Kantu pač ne more biti čista poljubnost. Kot vsako miselno podvzetje, se tudi on ne more izogniti vprašanju, ki že na njegovem samem začetku terja odgovor: vprašanju lastne utemeljenosti, vprašanju čemu sploh danes zastavljati premislek Kantove politične filozofije. Eden od povodov zastavljenega je gotovo dvestoletnica Kantove smrti. Vendar pa ima ta (zgolj vnanji) povod svojo globljo osnovo. Kantova misel, se pravi tisto, kar je mislil in premislil Kant, je namreč še kako tesno povezana z aktualno družbeno realnostjo, je, če hočete, zanjo celo temeljna.

Znano je, da je Kant s svojim razlikovanjem med privatno in javno rabo uma, razlikovanjem, ki ga zgoščuje njegova maksima "Rezonirajte, kolikor vas je volja in o čemer hočete, toda bodite poslušni!", kot prvi v zgodovini politične filozofije inavguriral javnost kot načelo pravnega reda, kot veznik med legalnostjo in moralnostjo.

In znano je tudi, da je eden ključnih dogodkov, ki so zaznamovali postmoderno tkim. "vrnitev h Kantu". Kant se tako danes v političnofilozofski diskusiji pojavlja kot močan argument. Med tistimi, ki se sklicujejo nanj, je najti tako poststrukturaliste in dekonstruktiviste kot predstavnike angleške pravne filozofije, transcendentalnega pragmatizma, pa tudi komunitarizma. In vsem tem, pa naj gre za Lyotarda, Derridaja, Nancyja ali pa Rawlsa in Habermasa, je skupno, da Kanta interpretirajo kot sodobnika temeljnih problemov postmoderne, kot filozofa, ki ne samo da (faktično) je, ampak ki tudi mora biti del žive filozofske prakse. Namreč, lahko beremo, edino Kant nam danes lahko služi za okvir teoretizacije demokracije, kajti zgolj znotraj njegove kritične filozofije je možno definirati tiste politične pogoje svobode, ki zagotavljajo udejanjanje pravne skupnosti med seboj enakih subjektov.

Vse to priča, da "resna" obravnava Kanta in njegove politične filozofije pač ne more biti zgolj to, kar je sam imenoval urjenje duha. Misliti Kanta - in misliti s Kantom - zahteva vse kaj drugega kot šolsko eksegezo. In torej vse kaj drugega kot, recimo, zgolj ukvarjanje s vprašanjem, ali pri Kantu - ki pač ni napisal Kritike političnega uma - sploh obstaja politična filozofija.

Vprašanje, ki si ga, upoštevajoč omenjeno, zastavljamo in s katerim želi Delavsko-punkerska univerza ponuditi v premislek probleme, ki jih odpira Kantova politična filozofija, pa naj gre za kompatibilnost etike in politike, ekstremni legalizem ali pa razcep med političnim dogodkom in njegovo resnico, med teorijo in prakso, se zatorej glasi takole: Ali je Kant tisti, ki danes, po koncu metafizike, nakazuje primerno pot za politično filozofijo?

Simpozij bo pripravljen [b]v sodelovanju Delavsko-punkerske univerze in Delte, revije za ženske študije in feministično teorijo[eb]. Na njem bodo predstavljeni referati, ki so nastali v odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje, kot tudi tisti, nastali na pobudo revije [i]Delta[ei] in Javnega poziva k odgovoru na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo? (Delta, št. 3-4, 2003).

Program simpozija:

15:00 Pozdrav organizatorja
15:10 Okrogla miza z uvodnim referatom [b]Eve D. Bahovec[eb]. Sodelujejo: [b]Marta Verginella, Tanja Lesničar Pučko, Polona Mesec, Nataša Skušek, Lidija Radulovi?[eb].
16:10 premor
16:20 [b]Zdravko Kobe[eb]
16:50 [b]Lev Kreft[eb]
17:20 premor
17:30 [b]Gorazd Korošec: Kant med legalnostjo in revolucijo: družbena pogodba, svoboda in pravica laži[eb]
18:00 [b]Hrvoje Juvi?: Kant in seksualnost[eb]
18:30 [b]Vino Veljak: Meje razsvetljenstva[eb]
19:00 premor
19:10 Okrogla miza. Sodelujejo: [b]Marta Verginella, Tanja Lesničar Pučko, Polona Mesec, Nataša Skušek, Eva D. Bahovec, Lidija Radulovi?[eb]
20:00 zaključek

Vabljeni!

[b]Programski odbor DPU

Nasvidenje v naslednji revoluciji![eb]


kontakt: dpu@mail.ljudmila.org
« nazaj


POLETNI PROGRAM ODPRTO/OPEN 2022
Tudi letošnje poletje bo Gromka del svojega programa preselila iz klubskega prostora in vzpostavila odprto koncertno prizorišče Odprto/Open, s katerim oživlja južni del AKC Metelkove ...
[ preberi več... ]
layout:vax - 2008 - code:primz